Island Riders - Med körglädjen som gemensam motor

§ 1.   Syftet med Island Riders är att i första hand samla motorcykel-
         intresserade för att åka gemensamt och delta i olika mc-relaterade
         aktiviteter.
§ 2.   Klubben har sitt säte på Öland och är en SMC-ansluten klubb.
§ 3.   Årsmöte hålls en gång per år, innan mars utgång. Kallelsen skickas
         som sms senast 10 dagar innan.
         Styrelsemöte hålls minst fyra gånger per år.
         Styrelsens uppgift är att:
         · Verkställa av årsmötet fattade beslut.
         · Verka för föreningens ändamål.
         · Ansvara för och förvalta klubbens medel och angelägenheter.
         · Föra register över medlemmar.
         · Upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning
           till årsmötet.
         · Verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
§ 4.   Styrelsen ska bestå av minst fem personer inklusive ordförande.
         Ordföranden väljs av årsmötet. Den valda styrelsen konstituerar
         sig själv.
         Samtliga väljs på två år.
§ 5.   Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en
         för sig.
§ 6.   Medlemsavgiften för nästkommande år fastställs av årsmötet.
         Avgiften för innevarande år ska vara inbetald senast den 31 januari.
§ 7.   Island Riders är öppen för medlemskap för ägare av mc, oberoende
         av typ eller märke, samt respektive till ägaren av mc'n.
         Medlem har röst-, förslags- och yttranderätt på årsmötet och kan
         väljas till förtroendeuppdrag i klubben. Medlem kan bära väst med
         ryggtryck och kläder med klubbens logga. Medlem betalar årsavgift
         som beslutas av årsmötet.
         Stödjande medlem är person utan egen motorcykel, kan vara
         familjemedlem eller annan person som vill delta i våra gemensamma
         aktiviteter. Stödjande medlem har ej röst-, förslags- eller yttranderätt
         på årsmöte och kan inte heller väljas till förtroendeuppdrag i
         klubben.Stödjande medlem får bära klubbens logga på kläder. Stödjande
         medlem betalar stödjande årsavgift som beslutas av årsmötet.
         Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen. Efter deltagande i
         minst fyra körningar eller andra aktiviteter behandlas ansökan. För
         att räknas som medlem måste innevarande års medlemsavgift vara
         betald.
§ 8.   Person som önskar medlemskap ska ta del av klubbens stadgar,
         inbetald medlemsavgift innebär ett accepterande av dessa stadgar.
§ 9.   Bärande av klubbväst med Island Riders ryggmärke är frivilligt.
         Ryggmärket på västen ska monteras med 25 cm innermått mellan
         övre och undre texten. Västen bärs i anslutning till mc-relaterade
         aktiviteter och får endast bäras av medlem i Island Riders.
         Ryggmärket får behållas efter utträde ur klubben men inte bäras.
§ 10. Medlem som har sålt sin mc får vara medlem i två år innan utträde
         måste ske för att ha en rimlig chans att skaffa annan mc.
§ 11. Medlem ska alltid uppträda på ett för klubben värdigt sätt vid olika
         aktiviteter, vid framförande av mc samt även privat då medlemmen
         kan tänkas representera klubben.
§ 12. Medlemskap i Island Riders förutsätter att medlemmen inte är
         medlem i någon annan mc-klubb, undantaget märkesklubbar som
         exempelvis Harley Davidson, Yamaha, Suzuki, Honda med flera.
§ 13. Om klubben upphör ska kassabehållningen skänkas till SMC:s
         Trafikskadefond.
§ 14. Rösträtt vid möte har endast närvarande medlemmar som erlagt
         årsavgift. Rösträtt får inte utövas via fullmakt.
§ 15. Ändringar av dessa stadgar får endast ske genom skriftligt förslag,
         inlämnat senast 10 dagar före årsmötet till styrelsen. För att
         förslaget ska antas krävs att minst 2/3 av de avgivna rösterna
         tillstyrker detta i röstning.


Copyright © 2005 Island Riders